Smaller Default Larger

رخص البناء

قرار ترخیص بناء
قرار تمدید رخصة بناء
قرار مصادقة على تقسیم عقار
قرار مصادقة على تجزئة عقار
محضر معاینة تطابق الأشغال
رخصة إشغال
رخصة في تغییر صبغة عقار
رخصة ربط بالشبكات العمومیة )الماء والكھرباء(
رخصة ربط بشبكة التطھیر
طلب نسخة من مخطط التھیئة العمرانیة
شھادة في صبغة عقار